مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول و فوق العاده

Banner

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول و فوق العاده

اگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول منتهی به سال مالی 1400 و مجمع فوق العاده شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

 

تماس با ما

درخواست تماس