هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی سمت تاریخ عضویت نماینده
اسماعیل رمضانی خلفلو رئیس هیات مدیره 1402/07/26 شرکت توسعه معادن روی ایران
سیدرضا رضوان مدنی  مدیر عامل و عضو هیات مدیره 1402/09/22 شرکت کالسیمین
مهدی موحد نیا             عضو هیات مدیره 1402/07/26 شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی
علی نصیری عضو هیات مدیره 1401/09/09 شرکت هدایت گران ثمین پارس
ناصر هاشمی طاهری نایب رئیس هیات مدیره 1402/07/26 شرکت طلوع نگین پارس
تماس با ما

درخواست تماس